پول نداشتم اجاره بدم به جاش به صاحب خونه ام گفتم کون و کصم رو جر بده آبشو ریخت تو کونم(مکالمه فارسی)

0 views
0%